Шумарство и дрвопрерада

Стање:

Шумарство и дрвопрерада су некада учествовали са 10 до 12% у БДП-у Црне Горе, а сама дрвопрерада је запошљавала велики број радника. Данас је то учешће занемарљиво, а дрвопрераде, у којој се крије висока додата вриједност и висока запосленост, готово да и немамо. Имамо само шумарство које карактерише високо учешће природне ренте, којим се и објашњава претерана експлоатација шума (на неким мјестима велика девастација шумског фонда), крађа, корупција, непоштовање концесионих уговора, и слично.

За разлику од парадокса у агросектору, у шумарству и дрвопревради постоји супротан парадокс: имамо сировине, а уништени су прерађивачки капацитети, који су били солидни (индустрија намјештаја "Марко Радовић", "Јаворак", "Горњи Ибар", "Целулоза").

Рјешење:

  1. Залажемо се за стриктну заштиту од девастације шумског фонда и експолатацију шљунка и пијеска на црногорским ријекама, као и за обнову дрвопрераде примјерене условима на регионалном и европском тржишту.
  2. Измјена постојеће регулативе и њена стриктна примјена.
  3. Ревизија свих концесионих уговора у шумарству и експолатацији шљунка и пијеска у ријекама и језерима